Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás

Záručné a reklamačné podmienky

Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akosť po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja výrobku
spotrebiteľovi, ak nie je v tomto záručnom liste poskytnutá dlhšia záručná doba. Výrobok je určený pre fyzické osoby na použitie obvyklým spôsobom. V prípade, že je výrobok používaný v rámci
podnikateľskej alebo obchodnej činnosti fyzickej či právnickej osoby, prípadne pri inom obdobnom
použití, predávajúci poskytuje záručnú dobu 3 mesiace odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:
Kupujúci je povinný si tovar (výrobok) pri kúpe riadne skontrolovať a v prípade zistenia zjavných vád ho bezodkladne reklamovať. Predpokladom pre uplatnenie záruky za akosť je, že tovar je obvyklým spôsobom užívaný. Záruka za akosť sa vzťahuje predovšetkým na vady, ktoré vznikli pri výrobe, technologickom postupe, alebo vadou samotného materiálu výrobku. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
· prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, keďže šperky z drahých kovov nie sú
  odolné voči oderu
· znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
· používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou,
  chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
· vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
· zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
· pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
· mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený
  neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Kratšia životnosť šperku nie je vadou a nedá sa reklamovať. Sčernenie strieborných šperkov nie je vadou, ale prirodzeným chemickým javom, tzv. oxidáciou s chemickými látkami prítomnými v ovzduší, na tele človeka či iných predmetoch v okolí šperkov.
Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru kupujúcemu. Záručný a pozáručný servis kupujúci vybavuje u predávajúceho (Rubinsilver s.r.o.). Informácie o pozáručnom servise poskytneme na vyžiadanie e-mailom

Reklamačný poriadok:
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady.
V prípade reklamácie je kupujúci povinný reklamovaný tovar doručiť na adresu spoločnosti Rubinsilver s.r.o. (Štefánikova 1089/80, 029 01 Námestovo).
K reklamácii musia byť riadne predložené: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, originál faktúry, záručný list, ak bol vydaný, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar môžete zasielať poštou buď formou balíka, alebo doporučene ako
list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.
V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu.
V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť záručná doba na nový tovar odo dňa jeho prevzatia.
Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Odoberať novinky.
Zadajte svoj email

 

Rubinsilver_heureka_ok.jpg

telef__n_.jpg
Vr__tenie_tovaru_.jpg
Tovar_zajtra_u_V__s_.jpg
Slovensk___v__robca_.jpg
rhodiovan_____perk.jpg
ako_sa_stara___o___perky.jpg
ve__kos___prste__a.jpg
z__ru__n___a_reklama__n___podmienky.jpg

trustpay_box__.jpg

Poradíme Vám?